Ujian Kod Lebuhraya


Maklumat Calon


ARAHAN KEPADA CALON
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

  • Ujian ini mengandungi 15 soalan di pilih secara rawak daripada 150 soalan.
    This test consists of 15 questions randomly chosen from the 150 questions
  • Setiap soalan mengandungi 3 pilihan jawapan dan calon diminta memilih hanya satu jawapan yang betul bagi setiap soalan.
    Each question has 3 answer choices and candidates are required to choose only one correct answer for each question.
  • Masa yang diperuntukkan adalah selama 10 minit sahaja.
    The time allocated is for 10 minutes.
"SEMOGA BERJAYA"
"GOOD LUCK"


Teruskan