Ujian Penglihatan


Maklumat Calon


ARAHAN KEPADA CALON
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

  • Jika calon menghadapi masalah iaitu gagal menjawab kelima-lima soalan yang ditunjukkan, calon dinasihatkan supaya berjumpa dengan doktor mata bagi mendapatkan pengesahan lanjut mengenai status pancaindera penglihatan calon bagi menentukan kelayakan calon untuk mengambil / menduduki serta mempunyai lesen memandu.
  • If candidates have a problem with failing to answer the five questions posed, candidates are advised to consult with an eye doctor to get confirmation about the status of the sense of sight to determine the eligibility of prospective candidates to take / occupy and have a driving license.

  • Masa yang diperuntukkan adalah selama 2 minit sahaja.
  • Time is allocated for 2 minutes.

"SEMOGA BERJAYA"
"GOOD LUCK"


Teruskan